Πολιτική απορρήτου

 1. Σύμβαση
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση από εσάς, οποιονδήποτε εφαρμογών, ιστότοπων, περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών (οι «Υπηρεσίες») που διατίθενται από Bubblegunworld.
  Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
  Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αποτελεί τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι δημιουργούν μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Bubblegunworld. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν ρητώς των προηγούμενων συμφωνιών ή διευθετήσεων με σας. Η Bubblegunworld μπορεί να καταγγείλει αμέσως τους παρόντες Όρους ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που σχετίζονται με εσάς ή γενικά να παύσει να προσφέρει ή να αρνηθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
  Μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι για ορισμένες Υπηρεσίες, και όποτε αυτό συμβαίνει οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι θα γνωστοποιηθούν σε εσάς σε σχέση με τις ισχύουσες Υπηρεσίες. Οι Συμπληρωματικοί Όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα Σύμβαση και θεωρούνται μέρος των Όρων για τους σκοπούς των ισχυόντων Υπηρεσιών. Οι Συμπληρωματικοί Όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους όσον αφορά στις ισχύουσες Υπηρεσίες.
  Η Bubblegunworld μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες κατά καιρούς. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση των εν λόγω ενημερωμένων Όρων της Bubblegunworld στον εν λόγω ιστότοπο ή των τροποποιημένων πολιτικών ή συμπληρωματικών όρων της ισχύουσας Υπηρεσίας. Η αδιάλειπτη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την εν λόγω δημοσίευση, αποτελεί συγκατάθεση για τη δέσμευσή σας από τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.
  Η συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών από εμάς σχετικά με τις Υπηρεσίες θα γίνεται όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Bubblegunworld που βρίσκεται ……………………..
 2. Οι Υπηρεσίες
  Οι Υπηρεσίες αποτελούν μια τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες των κινητών εφαρμογών της Bubblegunworld που παρέχονται ως μέρος των Υπηρεσιών (κάθε μία, μια «Εφαρμογή») να οργανώσουν και να προγραμματίσουν την λήψη εκ μέρους τους, από τρίτα πρόσωπα (Τρίτο Πάροχο) που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να συμβληθούν μαζί τους για την παροχή υπηρεσίας προμήθειας και παράδοσης κατ'οίκον κάθε είδους κινητού πράγματος. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την Bubblegunworld σε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί σας, οι Υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η Bubblegunworld ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Bubblegunworld ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΣΑΣ.
  Άδεια.
  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η Bubblegunworld σας εκχωρεί μία άδεια χρήσης περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητέα και χωρίς δυνατότητα υπεργολαβικής εκχώρησης, για: (Α) να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές στην προσωπική σας συσκευή αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και (Β) να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες και σχετικά υλικά που μπορεί να διατεθούν μέσω των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Η Bubblegunworld επιφυλάσσεται δια της παρούσας για όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς.
  Περιορισμοί.
  Δεν επιτρέπονται τα εξής: (Α) η αφαίρεση οποιωνδήποτε κοινοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιόκτητων κοινοποιήσεων από οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών, (Β) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, άδεια, μίσθωση, πώληση, μεταπώληση, μεταφορά, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση, αναπαραγωγή ροής, αναμετάδοση ή άλλης μορφής εκμετάλλευση των Υπηρεσιών εκτός όπως επιτρέπεται ρητά από την Bubblegunworld, (Γ) η αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση των Υπηρεσιών, εκτός εάν επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, (Δ) η σύνδεση σε, αντιγραφή ή πλαισίωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, (Ε) η πρόκληση εκτέλεσης ή η εκτέλεση οποιωνδήποτε προγραμμάτων ή δεσμών εντολών (scripts) με σκοπό την απόσπαση, ευρετηρίαση, τοπογράφηση ή άλλως άντληση δεδομένων από οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή την ανάρμοστη επιβάρυνση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας ή/και της λειτουργικότητας οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών ή (ΣΤ) η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ή η διακύβευση οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών ή των σχετιζόμενων συστημάτων ή δικτύων τους.
  Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων.
  Οι Υπηρεσίες μπορούν να διατεθούν ή να προσπελαστούν σε σχέση με τις υπηρεσίες τρίτων και με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) που η Bubblegunworld δεν ελέγχει. Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι χρήσης και διαφορετικές πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών και του περιεχομένου τρίτων. Η Bubblegunworld δεν εγκρίνει τις εν λόγω Υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει νομική ευθύνη η Bubblegunworld για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες των εν λόγω τρίτων παρόχων. Επιπλέον, η Apple Inc., η Google, Inc., η Microsoft Corporation ή η BlackBerry Limited ή/και οι ισχύουσες διεθνείς θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, θα είναι τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα σύμβαση, εάν προσπελάσετε τις Υπηρεσίες με τη χρήση Εφαρμογών που αναπτύχθηκαν για κινητές συσκευές Apple iOS, Android, Microsoft Windows ή Blackberry, αντίστοιχα. Οι παραπάνω τρίτοι δικαιούχοι δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και δεν είναι υπεύθυνοι για την παροχή ή την υποστήριξη των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών των τρίτων δικαιούχων.
  Ιδιοκτησία.
  Οι Υπηρεσίες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Bubblegunworld. Ούτε οι παρόντες Όροι, ούτε η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, σας εκχωρούν ή αποδίδουν οποιαδήποτε δικαιώματα: (Α) στις ή σχετικά με τις Υπηρεσίες, εκτός από την περιορισμένη άδεια που εκχωρήθηκε παραπάνω ή (Β) για χρήση ή αναφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, των εταιρικών επωνυμιών, λογοτύπων, προϊόντων και ονομάτων υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων ενδείξεων ιδιοκτησίας της Bubblegunworld.
 3. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς
  Λογαριασμοί χρηστών.
  Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες πτυχές των Υπηρεσιών,πρέπει να εγγραφείτε και να διατηρείτε έναν ενεργό λογαριασμό Υπηρεσιών χρήστη (ο «Λογαριασμός»). Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών, για να αποκτήσετε ένα Λογαριασμό. Η εγγραφή του λογαριασμού απαιτεί από εσάς να υποβάλετε στην Bubblegunworld συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την ηλικία, καθώς και τουλάχιστον μία έγκυρη μέθοδο πληρωμής (είτε μια πιστωτική κάρτα είτε έναν αποδεκτό φορέα/συνεργάτη πληρωμών) εφόσον διαθέτετε. Συμφωνείτε να διατηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο Λογαριασμό σας. Εάν δεν τηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες Λογαριασμού ή εάν διατηρείτε μια μη έγκυρη ή μη ισχύουσα μέθοδο πληρωμής στο αρχείο σας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών ή στην καταγγελία της παρούσας Σύμβασης από την Bubblegunworld. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να διατηρείτε την ασφάλεια και το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας σε κάθε στιγμή. Εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά και γραπτώς από την Bubblegunworld, μπορείτε να διαθέτετε μόνο έναν Λογαριασμό.
  Προϋποθέσεις και Συμπεριφορά του Χρήστη.
  Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε τρίτα άτομα να χρησιμοποιούν το Λογαριασμό σας και δεν έχετε το δικαίωμα να επιτρέπετε σε άτομα κάτω των 18 ετών να λάβουν υπηρεσίες από Τρίτους Παρόχους, εκτός αν συνοδεύονται από εσάς. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τον Λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς (π.χ. όχι για μεταφορά παράνομων ή επικίνδυνων υλικών). Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα προκαλείτε ενόχληση, αναστάτωση ή υλικές ζημιές, είτε στον Τρίτο Πάροχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.
  Μηνύματα κειμένου.
  Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να σας στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα κειμένου κάθε είδους, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Μπορείτε να αρνηθείτε (opt-out) τη λήψη μηνυμάτων κειμένου από την Bubblegunworld σε οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα email στο >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> υποδεικνύοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου της φορητής συσκευής που λαμβάνει τα μηνύματα. Αναγνωρίζετε ότι η άρνηση λήψης (opt-out) των μηνυμάτων κειμένου μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.
  Κωδικοί Προσφορών.
  Η Bubblegunworld μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Bubblegunworld, να δημιουργεί κωδικούς προώθησης που μπορούν να εξαργυρωθούν για πιστώσεις στο Λογαριασμό ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες ενός Τρίτου Παρόχου, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων που καθορίζει η Bubblegunworld στη βάση ενός κωδικού προώθησης («Κώδικες Προσφορών»). Συμφωνείτε ότι οι Κωδικοί Προσφορών: (Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται για το προοριζόμενο κοινό και σκοπό και με νόμιμο τρόπο, (Β) δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να πωληθούν ή μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ή να διατίθενται στο ευρύ κοινό (είτε δημοσιεύονται σε δημόσια ή σε άλλη μορφή), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από την Bubblegunworld, (Γ) μπορεί να απενεργοποιηθούν από την Bubblegunworld σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να φέρει ευθύνη η Bubblegunworld, (Δ) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζει η Bubblegunworld για τους εν λόγω Κωδικούς Προσφορών, (Ε) δεν ισχύουν για μετρητά και (vi) ενδέχεται να λήξουν πριν από τη χρήση τους από εσάς. Η Bubblegunworld διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να αφαιρέσει πιστώσεις ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που λαμβάνονται με τη χρήση των Κωδικών Προσφορών από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη σε περίπτωση που η Bubblegunworld προσδιορίζει ή πιστεύει ότι η χρήση ή η εξαργύρωση του Κωδικού Προσφοράς αποτελούσε λάθος, ήταν προϊόν απάτης, παράνομη ή κατά παράβαση των ισχυόντων όρων Κωδικών Προσφορών ή των παρόντων Όρων.
  Περιεχομένο που Παρέχεται από τον Χρήστη.
  Η Bubblegunworld μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Bubblegunworld, να σας επιτρέπει, κατά καιρούς, να υποβάλετε, φορτώσετε, εκδώσετε ή καταστήσετε κατά τα άλλα διαθέσιμα στην Bubblegunworld, μέσω των Υπηρεσιών, περιεχόμενο κειμένου, ήχου ή/και οπτικό περιεχόμενο και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και της ανατροφοδότησης που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, την έναρξη των αιτημάτων υποστήριξης και την υποβολή των καταχωρίσεων για διαγωνισμούς και προωθήσεις («Περιεχόμενο Χρήστη»). Οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς παραμένει δική σας ιδιοκτησία. Ωστόσο, με την παροχή του Περιεχομένου Χρήστη στην Bubblegunworld, εκχωρείτε στην Bubblegunworld μια παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη, χωρίς τέλη χρήσεως άδεια, με δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης σε τρίτους για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, δημόσια έκθεση, δημόσια εκτέλεση ή κατά τα άλλα εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη σε όλες τις μορφές και κανάλια διανομής που είναι τώρα γνωστά ή ανακαλυφθούν στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις της Bubblegunworld και τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες τρίτων), χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση από εσάς και χωρίς την απαίτηση πληρωμής προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.
  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είτε είστε ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλου του Περιεχομένου Χρήστη είτε έχετε όλα τα δικαιώματα, άδειες, συναινέσεις και άδειες χρήσης που απαιτούνται για την εκχώρηση του Περιεχομένου Χρήστη, όπως ορίζεται παραπάνω και (ii) ούτε το Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε η υποβολή, φόρτωση, έκδοση ή κατά τα άλλα διάθεση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, ούτε η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη, όπως επιτρέπεται από την παρούσα, θα καταστρατηγήσει, παραβιάσει, υπεξαιρέσει ή παραβιάσει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικού απορρήτου ενός τρίτου μέρους, ούτε θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.
  Συμφωνείτε να μην παρέχετε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απεχθές, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο προσβλητικό, όπως καθορίζεται από την Bubblegunworld κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω υλικό μπορεί να προστατεύεται από το νόμο. Η Bubblegunworld μπορεί, αλλά δεν θα είναι υποχρεωμένη να ελέγχει, παρακολουθεί ή αφαιρεί Περιεχόμενο Χρήστη, κατά την απόλυτη κρίση της Bubblegunworld και σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς κοινοποίηση προς εσάς.
  Πρόσβαση και συσκευές δικτύου.
  Είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που είναι αναγκαία για τη χρήση των Υπηρεσιών. Μπορεί να ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων και μηνυμάτων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας και μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες από μια συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και θα είστε υπεύθυνοι για τις εν λόγω χρεώσεις και τέλη. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και την αναβάθμιση/ενημέρωση συμβατού υλικού ή συσκευών απαραίτητων για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών και την τυχόν αναβάθμιση/ενημέρωσή τους. Η Bubblegunworld δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, θα λειτουργήσει σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο υλικό ή συσκευές. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που είναι εγγενείς με τη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 4. Πληρωμή
  Κατανοείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε χρεώσεις σας για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που λαμβάνετε από έναν Τρίτο Πάροχο («Χρεώσεις»). Αφού έχετε λάβει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παράγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, η Bubblegunworld θα διευκολύνει την πληρωμή από σας των ισχυουσών Χρεώσεων για λογαριασμό του Τρίτου Παρόχου, ως αντιπρόσωπος περιορισμένης είσπραξης του Τρίτου Παρόχου. Η πληρωμή των Χρεώσεων με αυτό τον τρόπο θα θεωρηθεί ως πληρωμή που καταβλήθηκε απευθείας από εσάς στον Τρίτο Πάροχο. Οι χρεώσεις θα περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους, όπου απαιτείται από το νόμο. Οι χρεώσεις που θα πληρωθούν από εσάς είναι τελικές και δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Bubblegunworld. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε χαμηλότερες Χρεώσεις από έναν Τρίτο Πάροχο για υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνετε από τον εν λόγω Τρίτο Πάροχο κατά τη στιγμή που λαμβάνετε τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά. Η Bubblegunworld θα ανταποκριθεί αναλόγως σε οποιοδήποτε αίτημα από έναν Τρίτο Πάροχο για να τροποποιήσει τις Χρεώσεις για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή αγαθό.
  Όλες οι χρεώσεις είναι άμεσα απαιτητές και η πληρωμή θα διευκολύνεται από την Bubblegunworld χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής που ορίζεται στο Λογαριασμό σας, μετά την οποία Bubblegunworld θα σας στείλει μια απόδειξη μέσω email. Εάν η κύρια μέθοδος πληρωμής του Λογαριασμού σας πρόκειται να λήξει, είναι μη έγκυρη ή δεν είναι δυνατόν να χρεωθεί, συμφωνείτε ότι η Bubblegunworld μπορεί, ως περιορισμένος αντιπρόσωπος του Τρίτου Παρόχου, να χρησιμοποιήσει μια δευτερεύουσα μέθοδο πληρωμής στο Λογαριασμό σας, εάν είναι διαθέσιμη.
  Μεταξύ εσάς και της Bubblegunworld, η Bubblegunworld διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει, να αφαιρεί ή/και να αναθεωρεί Χρεώσεις για οποιεσδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Bubblegunworld. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Χρεώσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές μπορεί να αυξηθούν σημαντικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η Bubblegunworld θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσει για τις Χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι θα είστε εσείς υπεύθυνοι για Χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το εάν είχατε υπόψη τις Χρεώσεις ή τα ποσά τους. Η Bubblegunworld μπορεί κατά καιρούς να παρέχει σε ορισμένους χρήστες προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα διαφορετικά ποσά χρεώσεων για τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω προσφορές και εκπτώσεις, εκτός εάν γίνονται επίσης διαθέσιμες σε σας, δεν θα επηρεάσουν τη χρήση των Υπηρεσιών ή τις Χρεώσεις που σας επιβαρύνουν. Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε το αίτημά σας για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά από έναν Τρίτο Πάροχο σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη του εν λόγω Τρίτου Παρόχου, περίπτωση κατά την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε με χρέωση ακύρωσης.
  Αυτή η δομή πληρωμών έχει ως στόχο να αποζημιώσει πλήρως τον Τρίτο Πάροχο για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παρέχονται. Εκτός από τις περιπτώσεις υπηρεσιών μεταφοράς ταξί που ζητούνται μέσω της Εφαρμογής, η Bubblegunworld δεν καθορίζει οποιοδήποτε τμήμα της πληρωμής σας ως φιλοδώρημα ή φιλοφρόνηση προς τον Τρίτο Πάροχο. Οποιαδήποτε δήλωση από την Bubblegunworld (στον ιστότοπο της Bubblegunworld, στην Εφαρμογή ή στο υλικό μάρκετινγκ της Bubblegunworld) σχετικά με το εάν το φιλοδώρημα είναι «εθελούσιο», «δεν απαιτείται» ή/και «συμπεριλαμβάνεται» στις πληρωμές που καταβάλλετε για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παρέχονται, δεν έχει σκοπό να υποδείξει ότι η Bubblegunworld παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετα ποσά, πέρα από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω, στον Τρίτο Πάροχο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, αν και είστε ελεύθεροι να προσφέρετε πρόσθετη πληρωμή ως φιλοδώρημα στον Τρίτο Πάροχο που σας παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας, δεν έχετε καμία υποχρέωση να το κάνετε. Τα φιλοδωρήματα είναι εθελούσια. Αφού έχετε λάβει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας, θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε την εμπειρία σας και να καταχωρίσετε πρόσθετα σχόλια σχετικά με τον Τρίτο Πάροχό σας.
  Χρεώσεις Επισκευών ή Καθαρισμού.
  Θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος των επισκευών ζημιών ή τον αναγκαίο καθαρισμό των οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων του Τρίτου Παρόχου που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω του Λογαριασμού σας, πέραν των τυπικών ζημιών από «φθορά τυπικής χρήσης» και του αναγκαίου καθαρισμού («Επισκευή ή Καθαρισμός»). Σε περίπτωση που ο Τρίτος Πάροχος αναφέρει την ανάγκη για Επισκευή ή Καθαρισμό και εφόσον το εν λόγω αίτημα Επισκευής ή Καθαρισμού επαληθευτεί από την Bubblegunworld κατά τη διακριτική ευχέρεια της Bubblegunworld, η Bubblegunworld επιφυλάσσεται του δικαιώματος διευκόλυνσης της πληρωμής για το εύλογο κόστος της εν λόγω Επισκευής ή Καθαρισμού εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που έχετε καθορίσει στο Λογαριασμό σας. Τα εν λόγω ποσά θα μεταφερθούν από την Bubblegunworld στον ισχύοντα Τρίτο Πάροχο και δεν επιστρέφονται.
 5. Αποποιήσεις, Περιορισμός Νομικής Ευθύνης, Αποζημίωση.
  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50,00
×

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart